OIKEUDELLISTEN PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Asianajotoimisto Ahtee Oy:n (jäljempänä myös ”toimeksisaaja” tai ”me”) asiakkailleen tarjoamiin palveluihin. Nämä yleiset ehdot syrjäyttävät asiakkaan mahdolliset yleiset ehdot, ellei asiakkaan kanssa ole kirjallisesti nimenomaisesti toisin sovittu. Mikäli nämä yleiset ehdot ja mahdollinen toimeksiantosopimus ovat ristiriidassa keskenään, noudatetaan toimeksiantosopimusta.

TOIMEKSISAAJAA KOSKEVAT TIEDOT

Nimi Asianajotoimisto Ahtee Oy
Y-tunnus 0966277-2
Osoite Turuntie 8 B, 24100 Salo
Puhelin  02 - 722 1211
Sähköposti toimisto@ahtee.fi

TOIMEKSIANTO JA PALVELUT

Asiakas tekee toimeksiannon Asianajotoimisto Ahtee Oy:n (oikeushenkilön) kanssa, ei yksityisen henkilön kanssa. Sopimuspuolina ovat vain asiakas ja Asianajotoimisto Ahtee Oy eivätkä osakkaamme tai muut meihin liittyvät tai meitä avustaneet henkilöt. Kukaan osakas tai muu henkilö ei ole vastuussa asiakkaalle, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Toimeksianto koskee asianajopalvelua, joka erikseen määritellään toimeksiantosopimuksessa tai jonka sisällöstä on muulla tavalla sovittu. Palveluihimme saa vedota ja niitä saa käyttää vain niissä asioissa ja tarkoituksissa, joita varten annamme kyseiset palvelut. Palvelumme annetaan vain asiakkaalle, eikä kukaan muu voi vedota niihin, ellemme ole nimenomaisesti kirjallisesti sitoutuneet muuhun.

Palvelumme perustuvat vain kyseisestä toimeksiannosta saatuihin tietoihin ja ohjeisiin, eikä niitä tule käyttää muihin tarkoituksiin.

Tarkoituksenmukaisen oikeudellisen neuvonnan antaminen edellyttää, että asiakas on antanut meille kaiken toimeksiantoon liittyvän oleellisen tiedon ja pitää meidät ajan tasalla mahdollisista muutoksista.

TOIMEKSIANNON HOITAMINEN

Asianajotoimeksianto hoidetaan ammattitaitoisesti ja huolellisesti hyvää asianajajatapaa noudattaen. Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet löytyvät Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta www.asianajajaliitto.fi.

Toimeksisaaja voi lähettää toimeksiantoon liittyviä sähköposteja tässä sopimuksessa mainittuun tai toimeksiantajan erikseen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 

Toimeksiannon vastuuhenkilö voi käyttää apunaan toimeksiannon hoitamisessa toimeksisaajan palveluksessa olevia henkilöitä. Toimeksisaaja on oikeutettu käyttämään apuna toimeksiannon hoitamisessa myös ulkopuolisia henkilöitä ja hankkimaan asiantuntijalausuntoja silloin, kun tämä on tarpeen toimeksiannon hoitamiseksi. Mikäli tästä aiheutuu toimeksiannon laajuuteen nähden merkittäviä kustannuksia, on ulkopuolisen avun hankkimisesta sovittava etukäteen toimeksiantajan kanssa.

Jos toimeksisaajan vastuuhenkilö ja muu sen palveluksessa oleva toimeksiantoa hoitanut henkilö ovat tilapäisesti estyneitä hoitamasta toimeksiantoon kuuluvaa tehtävää määrättynä ajankohtana (esim. avustaminen oikeudessa), voidaan kyseisen tehtävän hoitamiseen käyttää ulkopuolista, vastaavan pätevyyden omaavaa henkilöä. Asiasta on ilmoitettava toimeksiantajalle niin pian kuin se esteen laatu huomioon ottaen on mahdollista.

ASIAKKAAN TUNNISTAMINEN

Lainsäädäntö edellyttää usein, että tunnistamme asiakkaamme ja tämän edustajat, omistajat ja edunsaajat ennen palvelun suorittamista. Meillä saattaa olla velvollisuus ilmoittaa viranomaisille, jos asiakkaan toimeksianto on epäilyttävä tai meillä on syytä epäillä terrorismin rahoitusta tai rahanpesua.

PALKKIOT JA KULUT

Ellei toisin ole sovittu, palkkiomme perustuu ajankäyttöön ja toimeksiannon vastaanottamisen hetkellä voimassa olevaan hinnastoomme.

Arvonlisäverokannan muuttuessa muuttuu laskutuksessa käytetty arvonlisävero vastaavasti.

Yli vuoden kestävissä toimeksiannoissa palkkioperustetta voidaan korottaa vuosittain kustannustason nousua vastaavasti enintään 10 % vuodessa.

Tehdyistä toimenpiteistä syntynyt palkkio ja kululasku laskutetaan toimeksiannon etenemisen mukaisesti toimeksiannon kestäessä yleensä kuukausittain.

Kaikki palkkioita koskevat arviot ovat suuntaa-antavia eivätkä ne muodosta kiinteitä hintoja, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

Veloitamme erikseen toimeksiannon hoitamisesta meille aiheutuvat ulkoiset kulut, kuten matkakulut, viranomaismaksut ja rekisteröintimaksut.

Asiakkaalla saattaa olla mahdollisuus saada asianajokuluja korvatuksi oikeusturvavakuutuksesta. Mahdollisen oikeusturvavakuutuksen olemassaolo tai sisältö ei vaikuta toimeksiantosuhteen sisältöön. Toimeksiantaja vastaa laskusta myös siltä osin, kuin toimenpiteet eivät sisälly oikeusturvavakuutuksen kattamiin toimenpiteisiin. Oikeusturvavakuutuksen rajoitusehdot eivät millään tavalla rajoita tai lykkää toimeksiantajan maksuvelvollisuutta asiassa. Laskutamme suoraan asiakasta siinäkin tapauksessa, että vastapuoli tai jokin muu taho on velvoitettu korvaamaan asiakkaan oikeudenkäyntikulut. Toimeksiantaja vastaa laskusta myös siltä osin, kuin mahdollisen tuomioistuimen ratkaisun mukaan ne eivät kuulu vastapuolen maksettaviksi.

Henkilöasiakkaalla saattaa asiakkaan taloudellisesta asemasta riippuen olla mahdollisuus saada katettua asianajokuluja julkisista varoista (yleensä julkinen oikeusapu). Mikäli asiakas haluaa selvittää mahdollisuutensa saada toimeksiannosta aiheutuvia asianajokuluja katetuksi julkisista varoista, tulee tästä ennen toimeksiannon voimaantuloa ilmoittaa nimenomaisesti toimeksisaajalle. Mikäli asiakas tekee tässä tarkoitetun ilmoituksen halukkuudestaan selvittää mahdollisuutensa saada katettua asianajokulujaan julkisista varoista, ei toimeksiantosopimus tule voimaan, vaikka asiakas muutoin ilmoittaisi hyväksyvänsä yleiset sopimusehdot. Toimeksisaaja voi vain rajoitetusti hoitaa sellaisia toimeksiantoja, joissa asianajokuluja katetaan julkisista varoista ja tällöin asiasta on aina sovittava erikseen ennen toimeksiannon alkamista.

VASTUUNRAJOITUS

Palveluista johtuva tai niihin liittyvä toimeksiantokohtainen kokonaisvastuumme on enintään 200.000 (kaksisataatuhatta) euroa tai se korkeampi määrä, jonka vastuuvakuuttajamme tosiasiallisesti korvaa.

Emme vastaa vahingosta, joka on aiheutunut asiakkaalle annetun neuvonnan tai laadittujen asiakirjojen käyttämisestä muuhun kuin niiden alkuperäiseen tarkoitukseen.

Emme vastaa välillisistä vahingoista kuten menetetyistä tuotoista tai menetetyistä sopimuksista.

Vastuunrajoitukset ovat voimassa myös kaikkien nykyisten ja entisten osakkaidemme sekä muiden meihin liittyvien tai meitä avustaneiden henkilöiden hyväksi.

Emme ole vastuussa vaatimuksesta, joka tehdään yli kaksitoista (12) kuukautta sen jälkeen, kun asiakas on tullut tai asiakkaan olisi pitänyt tulla tietoiseksi vaatimuksen perusteena olevista seikoista tai kun vaatimuksen perusteena olevan toimeksiannon voidaan kohtuudella katsoa tulleen loppuun saatetuksi, riippuen siitä, kumpi edellä mainituista ehdoista toteutuu ensin.

Vastuunrajoitus ei ilman erikseen todettua erityistä syytä ole voimassa kuluttajaa kohtaan.

VASTUUVAKUUTUS

Toimeksisaajalla on toimintaansa varten voimassaoleva vastuuvakuutus, jonka määrä ylittää Suomen Asianajajaliiton vaatimukset.

TOIMEKSIANNON ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN

Toimeksiantosopimus tulee voimaan kun kumpikin osapuoli on sen hyväksynyt.

Toimeksianto päättyy ilman eri irtisanomista kun kumpikin sopimuspuoli on täyttänyt omat toimeksiantosopimuksen mukaiset velvoitteensa.

Asiakkaalla on oikeus päättää toimeksianto milloin tahansa ilmoittamalla siitä toimeksisaajalle kirjallisesti. Toimeksisaajalla on oikeus päättää toimeksianto hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden mukaisissa tilanteissa.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

Toimeksiantosopimuksiin sovelletaan Suomen lakia, ei kuitenkaan sen lainvalintasäännöksiä.

Asiakkaan ja Asianajotoimisto Ahtee Oy:n välisistä sopimuksista, palveluista tai näistä yleisistä sopimusehdoista johtuvat tai niihin liittyvät, asiakkaan sekä meidän tai jonkun osakkaamme tai muun meihin liittyvän tai meitä avustaneen henkilön väliset erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti ja yksinomaisesti välimiesmenettelyssä Turussa välimiesmenettelystä annetun lain mukaisesti. Välimiesoikeudessa on yksi jäsen. Turun kauppakamarin välityslautakunta nimeää hakemuksesta välimiehet välityslautakunnan johtosääntöjen mukaisesti.

Voimme kuitenkin periä asiakkaalta palkkio- ja kulusaataviamme myös toimivaltaisissa yleisissä tuomioistuimissa.

Kuluttajasuhteissa riidanratkaisupaikkaan sovelletaan Suomen pakottavaa lainsäädäntöä.